Binjie Hu, Fuju Zhao, Shiwen Wang, Olszewski Michal, Haipeng Bian,Yong Wu, Mimi Kong, Lingli Xu, Yingxin Miao, Yi Fang, Changqing Yang,Hu Zhao & Yanmei Zhang.A high-throughput multiplex genetic detection system for Helicobacter pylori identification, virulence and resistance analysis[J].Future microbiology,2016.

作者单位:检验医学系,复旦大学附属华东医院

引用技术:A high-throughput multiplex genetic detection system (HMGS)

文章链接:http://www.futuremedicine.com/doi/pdf/10.2217/fmb-2016-0023A high-throughput multiplex genetic detection system for Helicobacter pylori identification, virulence and resistance analysis