Fangyuan Dong, MM, Danian Ji, MM, Renxiang Huang, MM, Fan Zhang, MM, Yiqin Huang, MM,Ping Xiang, MM, Mimi Kong, MM, Li Nan, MD, Xianping Zeng, MM, Yong Wu, MD, and Zhijun Bao, MD.Multiple Genetic Analysis System-Based Antibiotic Susceptibility Testing in Helicobacter pylori and High Eradication Rate With Phenotypic Resistance-Guided Quadruple Therapy [J].Medicine,2015,94:47.

作者单位:上海市临床老年医学重点实验室

引用技术:AFA/新一代片段分析技术

文章链接:https://www.researchgate.net/publication/285595699


下一篇
上一篇

上一篇:

下一篇:

Multiple Genetic Analysis System-Based Antibiotic Susceptibility Testing in Helicobacter pylori and High Eradication Rate With Phenotypic Resistance-Guided Quadruple Therapy