Yanmei Zhang, Fuju Zhao, Mimi Kong, Shiwen Wang, Li Nan, Binjie Hu, Michal A. Olszewski, Yingxin Miao, Danian Ji, Wenrong Jiang, Yi FangJinghao Zhang, Fei Chen, Ping Xiang, Yong Wu and Hu Zhao.Validation of a High-Throughput Multiplex Genetic Detection System for Helicobacter pylori Identification,Quantification, Virulence, and Resistance Analysis[J].Frontiers in Microbiology ,2016.

作者单位:检验医学系,复旦大学附属华东医院

引用技术:high-throughput multiplex genetic detection system

文章链接:http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fmicb.2016.01401/full


Validation of a High-Throughput Multiplex Genetic Detection System for Helicobacter pylori Identification,Quantification, Virulence, and Resistance Analysis